Historie

1933

Foreningen bestemte seg for å bygge 2 utstikkere for tilsammen 70 farkoster. Dette kostet foreningen ca. kr. 5.000,-.
Havnen er ca. 60 m. lang – 45 m. bred og 1,5 m, dyp.

1932

Etter initiativ fra en del interesserte ble det sammen­kalt til et møte på Losje “St. Hans” lørdag 29.10.32 for å drøfte mulighetene for å danne en båtforening på Nabbetorp. 25 interesserte møtte opp.
Til dirigent ble valgt lærer Peder Gretland og til sekretær Arne Molteberg, og det første styret bestod av:

Peder Gretland (formann)
Erling Bøckmann
Thomas Begby
Johan Johansen
Anton Kristiansen

Man ble enige om en årlig kontingent på kr. 2,- for snekkeeiere og kr. 1,- for ekeeiere.
Det 1. året gikk man til innkjøp av 1 vinsj til en pris av kr. 10,-.

1934

Brødrene Syversen oppretter den første bensinstasjon på brygga. Medlemmene av båtforeningen fikk 1 øre i avslag pr. liter bensin. Nabbetorp Båtforening fikk i 1934 en bonus på kr. 103,- av Brødrene Syversen for salg av bensin.
På dugnad bygget medlemmene dette året to utstikkere og vinsjehus

1935

Dette var et rolig år. Av Wieses legat fikk Båtforeningen kr. 500,- til forskjønnelse av området. Kr. 50,- av disse pengene ble brukt og resten satt inn på konto i Fredrikstad Sparebank under navnet «Forskjønnelses­fondet».

1936

Båtforeningen teller nå 87 medlemmer.
Det blir gjort vedtak om å forlenge breakwateret. Endel mudring blir også utført ved slippen med et hånddrevet mudderapparat – utlånt fra Kiærs Bruk gratis. Ny wire blir innkjøpt til vinsjen. Bryggene blir smurt med gammel bilolje fra Sørensen og Balchen og solar fra Brødrene Syversen.
Provisjon for solgt bensin utgjør kr. 107,50.

1937

Båtforeningen har i år 90 medlemmer.
Støvplagen fra en nærværende bedrift er meget sjenerende. Kontakt blir tatt med advokat Wilberg som i sin konklusjon forteller at det ikke er noen lov som beskytter oss mot denne plagen.
Lys blir innlagt i år. 1 lampe i endegavlen + kontakt, og 1 transportlampe blir innkjøpt. Bryggen får også 1 200 W pære mellom utstikkerne. 3 pærer ble skiftet ut. Pærene ble sannsynligvis ødelagt ved stenkasting eller bruk av sprettert. Beklagelig da de koster kr. 6,- pr. stk.
Med 34 mot 5 stemmer kjøpte Båtforeningen dette året Brukskontoret for Kr. 500,-. Kjøpekontrakt ble under­tegnet 5.11.37.
Formann er fortsatt P. Gretland.

1938

Etter mye om og men blir det gjort vedtak om å bygge utstikker nr.3 til en kostnad av kr. 2.260,-. 23 lørjer med mudder ble kjørt ut, og 12. mai stod utstikker nr.3 ferdig.
Båthuset har i år en takst på kr. 1.000,-. Skatten beløper seg til kr. 7,-.
Formann i år har vært: Anton Kristiansen

1939

99 medlemmer med båtplass – 19 passive medlemmer. Innbetaling av kontingent går bra, men den gjenstår for 3 medlemmer.
Div. kjøkkenutstyr er anskaffet i år, men vi mangler vann.
En Corner sykkel er loddet ut. Loddsalget innbragte netto kr, 158,57.
Formann i år er Henrik Larsen.

1940

Det er i år betalt inn en del på lån til Fredrikstad Sparebank. Restgjeld er nå Kr. 3.550,-. Vi har innestående på bankbok – kr. 53,98 og en kassabeholdning på, kr. 93,68.
Hard isvinter i år. Vederlagsfritt fikk vi låne rambukk fra Lisleby Bruk og reparert bryggene. Arbeidet er Utført av medlemmene .

1941

På grunn av brenselsforbudet er det utarbeidet forslag til nedsettelse av kontingenten. Videre er det gjort forslag for stemmeregler for passive medlemmer. Styret har besluttet å trykke 200 eksemplarer. Dette vil koste ca. kr. 30,-.

1942

Fredrikstad Såpefabrikk (Unger) har overtatt vår opplagsplass som vi før har disponert over. Styret har søkt ordfører og rådmann om tillatelse til å utbedre opplagsplassene nordover til Glomma Bruks eiendom. Brev fra rådmann Karlsen forteller ah søknaden er avslått av ordføreren.
Formann i år  er H. Larsen.

1943

Dette år var meget rolig. Nyanskaffelser: Patent i talje og kasteblokk.
Formann i år er Henrik Larsen.

1944

Båthuset har gjentatte ganger hatt besøk av ubudne gjester som har gjort endel hærverk. Saken ble anmeldt. 3. februar fikk formannen en skrivelse fra Det Tyske Sikkerhetspolitiet hvor de tilsa møte på deres kontor. Det ble fortalt at den tyske marine hadde fått i oppdrag å undersøke hytter og hus langs vannet. Saken er dermed oppklart.
Formann i år er Henrik Larsen.

1945

Medlemstallet er nå 95 aktive og 10 passive. i Den samlede kontingent i år utgjør kr. 952,50. Det er sendt brev til Fredrikstad Havnekontor med beretning om forvoldt hærverk på Foreningslokalet med krav om erstatning. Skaden er takstert til kr. 170,-.

1946

Det ble søkt om bensin sammen med samtlige båtforeninger i vassdraget, og hvert medlem fikk tildelt en kvote etter maskinens størrelse, så i sommer er .det blitt kjørt som aldri før. Bonus på bensinsalg er opphevet. Opphalingsslippen er gjort i stand og forlenget med 1.1/2 m,  så nå er vi mindre avhengig av tidevannet. Belysningen i lokalet er modernisert for en rimelig pris.
Formann i år er Ole Olsen.

1947

Bryggene er i meget dårlig forfatning.

Helfred Gulichsen overtar som formann da Ole Olsen drar på hvalfangst.

1948

Vinsjen er ødelagt. Styret har kjøpt en brukt meget rimelig vinsj – kr. 125,-. Det er også innkjøpt, en brukt davit for kr. 15,-. Foreningen har i år tilsluttet seg Ytre Oslofjords båtforbund med en kontingent på kr. 0,50 pr. medlem. På søknad om kr. 7.000,- av bensinavgifter er vi blitt tildelt kr. 3.000,- til reparasjon av havnen.

Alfred Kristiansen fungerer som formann.

1949

Foreningen gikk til anskaffelse av ny slipp og tralle. Total kostnad kr. 8.597,65. Ytre Oslofjords Båtforbund hadde utflukt til Granholmen, med Nabbetorp Båtforening som arrangør.

Formann i år er Harald Dahl.

1950

Medlemstallet er totalt.103. Det er blitt nytt plankedekke mellom slipp og-vinsj. Hærverk igjen på foreningens hus, endel ungdommer har slått ut ruter o.s.v. Opplagsplassen er i det minste laget, da båtene blir større og større.

Formann i år er Harald Dahl.

1951

Dette året gikk den første formann i foreningen bort. Det var som kjent lærer Peder Gretland., Lite reparasjonsarbeide i havnen i år. Venter på svar på søknad om kr. 15.000,-. Det er blitt ny W.C.. og garderobe i foreningslokalet. Representanter til Y.B.O. er Kristian Nilsen og Asbjørn Søderlund. 17: juni deltok foreningen i Båtkortesje på elven- et arr. i forbindelse med Fredrikstad-uka.

Formann i år er Johannes Danielsen.

1952

Et større arbeide i havnen er påbegynt. Kassabeholdningen i år er kr. 5.735,61. De bestilte forbundsvimpler er ankommet. Prisen  er kr. 7,25.

Formann i år er Asbjørn Søderlund.

1953

Reparasjonsarbeide er utført på 2 utstikkere. Nytt lysanlegg i havnen.
Formann i år er Asbjørn Søderlund.

1954

Sensasjonelt år: Havnen får elektrisk opphalingsvinsj.
Formann i år er Ole Olsen.

1955

Utstikker 2 er også i år impregnert med vanlig stoff. Foreningslokalet er også blitt malt.
Formann i år er Ole Olsen.

1956

Endel småreparasjoner er-utført i året som gikk. Fredrikstad Kommune har innvilget oppsetning av 2 lys i havnen. Vi har mottatt kr. 10.000,- av bensinavgiftfondet og vil bli tildelt ytterligere kr. 8.000,- uten videre søknad.
Formann i år er Ole Olsen.

1957

Foreningen er 25 år: 25 års jubileumsfest for medlemmer m/damer i Viks Hotel lørdag 26, oktober.
Formann i år er Ole Olsen.

1958

2 nye utstikkere. Bryggene bra som aldri før. Totale utgifter – kr. 812,20.
Formann i år er Ole Olsen.

1959

Stille år for foreningen. Nyervervelse: Ny kokeplate – samt en så godt som ny komfyr ankommet til kjøkkenet. Foreningen venter på midler fra bensinavgiftfondet. Båtforeningen henvender seg til Fredrikstad Kommune for å få bedre orden med hensyn til havnens rettigheter når det gjelder Tinglysningspapirer m.v. En bedrift er interessert i et mindre areal av vår tomt, men dette blir avverget i 1. omgang. Det vil ikke bli gjort forandringer uten samarbeide med Båtforeningen
Formann i år er Jørgen Nilsen.

1960

Nye retningslinjer i forbindelse med bruk av slip for ikke-medlemmer:
1. Landsetting for oppussing – kr.25­
2. Slipsetting for inspeksjon og småreparasjoner -­ Kr 10­
3. Slipsetting av rofarkoster.
Plastikkslange er innkjøpt, opplagt provisorisk fra bensinstasjonen.
Formann i år er Jørgen Nilsen.

1961

Ny vri i Båtforeningens historie: Generalforsamling avholdes i Østsiden Klubbhus. Stort frem­møte. Styret fant derfor å ville bruke dette lokale i fremtiden. Ny tralle og løftebukk. 3 nye lys (rør) utover utstikkerne. Fortsatt forhandling med Fredrikstad Kommune om leieforholdene. Vi er nå lovet konkret svar på dette samtidig med vår søknad til Bensinfondet. Planene med vann i havnen er på det nærmeste i orden, bare plassen blir fri for båter.
Formann i år er Jørgen Nilsen.

1962

Negativt år for Nabbetorp Båtforening. Fortsatt ikke ordentlig svar fra Fredrikstad Kommune – tross gjentatte henvendelser.
Formann i år er Jørgen Nilsen.

1963

Da det på grunn av at leieforholdet med kommunen angående tomt for båthavn og opplagsplass ikke er i orden, får foreningen intet tilskudd av bensinavgiftsmidler. Styret tok derfor straks på våren 1963 kontakt med Rådmannen for å bringe leieforholdet i orden, og Rådmannen var oppe sammen med formann Jørgen Nilsen og sekretæren Rolf Sundbye for å bese havnen og opplagsplassen. Da det forelå flere søknader fra folk som søkte båtplass i havna, ble det bygget ut en brygge på den gamle pelerad som står rett ut for foreningens hus. Det viste seg dessverre at da en skulle sette ned akterfestepeler, så var det fjellbunn bare et par fot under lerbunnen. En kan således ikke få rammet ned noen akterfestpeler, men båtene må bruke forankring til akterfester. Den nye brygga gir plass til 17 nye båter. I vinter var foreningen uheldig idet redskapshus som står inn til garden til Unger Fabrikker brant ned. Endel redskap som var lagret i bua, strøk også med i brannen. I stormen i vinter blåste den ene pelen til bryggebelysningen ned, og dermed ble strømtilførselen til opphalingsvinsjen og de andre lyspeler ødelagt. Forøvrig må en si at det ikke har vært anledning til noen større arbeider i havna i år.
Formann i år er Jørgen Nilsen.

1964

På årsmøtet i februar måned 1964 ble det vedtatt at foreningen skulle innmeldes i Norges Småbåtforbund. Ytre Oslofjords Båtforbund er i løpet av året avviklet. Da det som opplyst i årsberetningen for 1963 ikke er mulig å få en tilfredsstillende kontrakt om båthavna med kommunen, ble formannen i Norges Småbåtforbund bedt om å komme ned å se på sakene. Da det ikke har vært mulig å få kontakt med kommunen om saken, er den av styret blitt overlatt til Fredrikstad Krets av Norges Småbåtforbund, som arbeider med saken. Da en ikke har fått noe tilskudd av bensinavgiftsmidler i år heller, har det selvsagt ikke blitt råd til noen større vedlike­holdsarbeider i havna. Noe er blitt gjort, og en har endelig fått lagt fram ferskt vann til havna.
Formann i år er Jørgen Nilsen.

1965

Jubelåret 1965. På årsmøtet den 27. februar 1965 var daværende formann i Fredrikstad Krets av Norges Småbåtforbund, redaktør Erling Kvaale tilstede og redegjorde for et møte han hadde hatt med ordfører og rådmann i Fredrikstad vedrørende kontrakt med kommunen om Nabbetorp Båthavn. Etter adskillige purringer forelå det endelig utkast til kontrakt i brev fra Rådmannen datert den 9. juli 1965. Dette utkastet ble av Kretsen sendt til hovedstyret i Oslo for å få bragt på det rene om den kunne godkjennes for tildeling bensinavgiftsmidler. I svaret fra forbundet som ble mottatt den 26, september 1965 var det klart at kontrakten fylte betingelsene. Noen særlige vedlikeholdsarbeider har det på grunn av den usikre situasjonen foreningen er oppe i ikke blitt. En har dog fått montert nytt lys for opplagsplassen.
Formann i år er Jørgen Nilsen.

1966

På årsmøte den 26.2 1966 forelå det intet forslag til valg, og da valgkomiteen heller ikke var møtt fram, ble det vedtatt at det skulle holdes ekstraordinært årsmøte den 17.3.1966., for å foreta valg. Det er satt opp nytt hus over vinsjen, med nytt elektrisk anlegg både for vinsjen og for lys i selve huset. Den 1.9.66 ble selve havna og størsteparten av farkostene tilsølt av olje som var lekket ut fra Torp Bruk. Etter flere møter og forhandlinger hvor også representanter fra andre foreninger var tilstede, har Torp Bruk kommet med følgende muntlige erstatningstilbud: Kr. 800,- til selve Havna og kr. 10,- pr. båt. Dette skal utgjøre tilsammen Kr. 1.790,-. Torp Bruk ga videre tilsagn om 25 st peler til bruk i havna. Styret går inn for å godta tilbudet.
Formann i år er Arne Riis.

1967

Styret foreslår kontingentforhøyelse på kr. 10,- pr. medlem. Forslaget ble enstemmig godtatt. Sammenslutning av K.N.M. og N.S.B.F. Rolf Sundbye redegjorde for sammenslutningen. Vedtak: Nabbetorp stemte mot sammenslutningen, da foreningen anser at foreningens interesser er dekket gjennom medlemsskap i N.S.B.F. Forslaget ble enstemmig godtatt. Som utsendinger til Landsmøtet den 2. april ble valgt: Rolf Hollung og Robert Hansen.
Formann i år er Arne Riis.

1968

Høsten 1967 ble den gamle spuntvegg reparert. Foreningen fikk anledning til å kjøpe en del brukte jernbanesviller. Disse var impregnert og passet fint til ny spuntvegg. Det ble videre kjøpt impregnert 4×5 boks, men peler hadde vi selv fra før. Det var de peler som vi fikk av Torp Bruk som erstatning for oljesøl i havna. Hele arbeidet kom på kr. 22.647,-. Kommunen støttet til med et tilskudd på kr. 7.000,-, og verdien av medlemmenes dugnad an­slås til ca, kr. 8.000,-. De som i første rekke medvirket til at det hele gikk så bra, var foreningens kasserer Knut Begby og for­mannen Arne Riis. Nevnes må også pensjonistene Erling Mar­tinsen, Karl Pettersen og Johan Johansen. Styret vil også takke de enkelte medlemmer som alle var flinke til å møte opp når de ble innkalt til dugnad. Ved at så meget av arbeidet ble utført på dugnad, ble det ikke nødvendig å utskrive den midlertidige tilleggskontingent som ble vedtatt på forrige årsmøte. I henhold til Statsbudsjettet for 1969 er foreningen blitt tildelt midler fra bensinavgiftsfondet på kr. 40.000,-. Disse penger er bevilget til ny vinteropplagsplass. Styret regne med å få i gang arbeidet sommeren 1969.
Formann i år er Arne Riis­.

1969

Ny vannpost er montert helt nord på opplagstomten, og det er gravet ut og lagt kloakk fra denne. Alt dette arbeidet er utført på dugnad av medlemmene. En fikk dessverre ikke kommet i gang med den nye spuntvegg som skal settes opp for den nye opplagsplass, og som foreningen allerede er blitt tildelt bensinavgiftsmidler til, men styret arbeider med saken. Det må nemlig endel omarbeidelse av kost­nadene til på grunn av momsen som er kommet. I likhet med tidligere har flere medlemmer spurt om det kunne ordnes med akterfestpeler for hver farkost. Styret har selv tidligere diskutert saken, men har ikke midler til å finansi­ere den. Hvis en skulle få realisert saken, må de enkelte medlemmer være med å betale for hver sin pele. Styret holder på å kostnadsberegne saken, og den vil komme til behandling på kommende årsmøte.
Formann i år er Arne Riis.

1970

I likhet med tidligere år, er dekket på bryggene blitt etter­sett, og enkelte planker er blitt skiftet ut. Forøvrig er det blitt arbeidet med finansieringsplan og arbeidsplan for den nye opplagsplass. Det har også i år blitt utført endel dugnadsarbeide; bl. a. er plankedekket foran slippen blitt skiftet ut, og det er i stedet støpt dekke. En ny tohjuls vogn utstyrt med gummihjul for opptrekk av mindre farkoster er ved at par av foreningens medlemmers hjelp blitt anskaffet. I september i fjor utbrøt det brann ved Unger Fabrikker, og gnister derfra antente foreningens gamle båthus. Det brente ganske kraftig og huset ble totalskadd. Huset var assurert, og foreningen har allerede fått utbetalt assuransesummen. Selve bryggene fikk ingen skade ved brannen, men endel farkoster fikk ødelagt sine kalesjer. Flesteparten var assurert så de vil få utbetalt skadeserstatning.
Formann i år er Arne Riis.

1971

Utbyggingsplanen av opplagsplassen som ble vedtatt av årsmøtet i 1971, er nå langt på vei fullført. Arbeidskomiteen har forestått støpingen av spuntveggen som forbinder den gamle og den nye som tømmermann Gunnar Johnsen i henhold til anbud har satt opp. Arbeidskomiteen har dessuten satt opp de forankringer som er festet i fjellet. Det står noen forankringer igjen, men de kan ikke settes ut før området er blitt en del mer oppfylt. Resten av det gamle klubbhus er revet, men her må ryddes bedre opp hvis en skal få en skikkelig oppfylling. Det er blitt tilkjørt en del fyllmasser av kommunen, men det trengs ad­skillig mer, og formannen er stadig på jakt etter mer. Utstikker nr. 3 har vært i dårlig forfatning i lengre tid, Styret har søkt departementet om tilskudd av bensinavgifts­midler som vedtatt av medlemsmøtet, og Fredrikstad Havnestyre har anbefalt søknaden. Det ble videre referert protokoll fra ekstraordinært lands­møte den 31.11.71 i Kongelig Norsk Motorbåtforbund. Foreningens stilling i henhold til forbundet ble utførlig drøftet, og etter forslag fra en av medlemmene ble det enstemmig vedtatt at foreningen skulle meldes ut av forbundet. Dette er blitt gjort av formannen.
Formann i år er Arne Riis.

1972

På medlemsmøte den 9.12.71 ble det satt fram forslag om at utstikker nr. 3 skulle ombygges (fornyes). Som nevnt i forrige årsrapport har styret søkt om tildeling av bensinavgiftsmidler. I brev av 20.2.73 bekrefter Havnedirektoratet at foreningen er tildelt kr. 30.000,- av disse midler, og kr. 10.000,- er overført til foreningen for budsjettåret 1973. Etter søknad har Fredrikstad Kommune forskuttert kr. 30.000,- til foreningen som på denne måte har fått gjort opp med tømmermann Gunnar Johnsen. Foreningen gikk også til det løft å fornye tversinger og dekket på utstikker nr. 1. Det er anskaffet ny vinsj til slippen, og etter en del justeringer foretatt av Harald Bekkhus, ser det ut som at den går tilfredsstillende. Området der hvor den nye spuntvegg er satt opp, er nå ganske godt oppfyllt. En har vært heldig å få gode fyllmasser, så det er godt underlag. Etter at det gamle klubbhus er fjernet, er det blitt et ganske stort område, så når grunnen blir fast nok får foreningen her godt om vinteropplagsplass. Foreningen har vært representert på flere møter som har vært holdt av Fredrikstad Krets Av Sammensluttede Båtforeninger. Kretsen holder bl.a, på med båtforsikring og regner med å få i stand en overenskomst med assuranseselskapet Samvirke på bra betingelser. Det er også gjort henvendelse til havnemyndighetene om den store fart som rutebåter og også andre større båter bruker i havneområdet, og som skaper vanskelig­heter for småbåtflåten. En får håpe at dette bringer til­fredsstillende resultater.
Formann i år er Arne Riis.

1973

På årsmøtet i 1971 ble det vedtatt å utbygge opplagsplassen, og etter at støping og oppsetting av spuntvegg utført i 1971 var ferdig, har der siden pågått oppfylling av plassen som har krevd en mengde fyllmasse. Det meste er tilkjørt av kommunen og en del fra private. Planering og bortsprengning av fjell samt grusing og valsing av plassen er foretatt av kommunen som har utført et meget fint arbeide, og dette var ferdig til opphalingen av farkoster begynte. Med den fine og romslige opplagsplassen og utførte arbeider på brygger, kan nå havna vises i fin stand. Opplagsplassen er besiktiget av overing. Næss fra Havnedirek­toratet som godkjente og var fornøyd med utført arbeide, og at med dette har fått utbetalt restbeløpet kr. 5.000,- fra bensinavgiftsfondet av tidligere bevilgede midler. Styret har bestemt at ny tralle og løftegalge skal lages, og på grunn av at det vil bli meget dyrt’ å lage dette ved et verk­sted, skal materialer anskaffes ved hjelp av medlemmer og at arbeidet til dels blir utført av medlemmer. Tegning til ny tralle er anskaffet, og den blir større enn de gamle, 2,8 m.lang. Da de gamle wirestrekk på utstikker 1 og 2 er meget dårlige og må fornyes, har styret drøftet dette, og da flere av medlemmene ønsker påler, arbeider styret med innhenting av pris på dette, og denne sak vil bli tatt opp på årsmøtet. Da økonomien på grunn av store utgifter er meget trang, har styret diskutert forskjellige måter, bl. a, forhøyelse av kontingenten, og om halv betaling av plass for pensjonister. Av Fredrikstad Kommune har vi fått låne et rom i Nabbetorp gamle skole som vi har benyttet til avholdte møter.
Formann i år er Arne Riis.

1974

I mai måned ble alle farkostene og havna tilsølt av olje som kom fra en lekkasje fra Greåker Industriers tankanlegg. Alle båthavner ved Glomma ble tilsølt av oljen, og det ble nå fra samtlige foreninger reist krav om erstatning og ren­gjøring av båthavnene. Vår formann sammen med andre foreninger ble innkalt til møte med direktør Sommerfeldt ved Greåker Industrier, og represen­tanter for et forsikringsselskap ang. erstatningen. Fullstendig liste måtte være ferdig innen 26.5.74, da der skulle holdes nytt møte med foreningene, og her deltok vår formann og viseformann. Vi ble tilkjent kr. 350,- pr. farkost – tilsammen kr. 29.750,-.Den 5.6.74 ble der avholdt medlemsmøte i havna ang. erstatningen til hver eier. forslag fra styret om at erstatningen burde inngå i kassen, ble enstemmig vedtatt, da vi på grunn av store utgifter til vedlikehold og oppsetting av nye akterfestepåler samt be­taling av gjeld hadde en trang økonomi. Brev fra Fredrikstad Kommune dat. 18.10.75 at veien mellom Unger Fabrikker, og Træmelfabrikken skal overdras til Unger Fabrikker, og at den vil bli stengt. Arne Riis har etter fullmakt fra foreningen deltatt i et møte med Unger Fabrikker og kommunen ang. denne sak, og resultatet ble at Unger Fabrikker skal sette opp ny brygge med spuntvegg med en lengde på ca. 10. meter innover i havna. Utgiftene for dette skal dekkes av Unger Fabrikker. Det har i 1974 blitt utført følgende arbeider på dugnad; Nytt dekke på midtre brygge og opprydding i havna. Videre er der anskaffet ny løftegalge og tralle ved medlemmers hjelp.
Formann i år er Reidar Jørgensen.

1975

Angående vedtak på årsmøtet i fjor om ny slipp, har styret vurdert flere måter og kommet fram til etter forespørsel – og tilbud fra prambygger G. Johnsen på ca. 15-20.000,- kroner å godta dette. Det hadde passet best å få utført arbeidet i vinterhalvåret, men da Johnsen skal benytte froskemann til arbeidet, ville han helst begynne i mars måned. Dette har styret gått med på. Det er også i 1975 blitt utført div. arbeider i havna; Etter flere klager på at det har vært for store åpninger mellom plankene på søndre brygge, er det nå slått på en lekte på hver planke så åpningen er blitt mindre. Det er lagt ny vannledning til havna av plast, da vi har hatt flere lekkasjer på den gamle som var meget dårlig.
Formann i år er Reidar Jørgensen.

1976

På årsmøtet i 1975 ble det vedtatt å lage ny slipp, da den gamle var meget dårlig etter mange års bruk. Den nye ble ferdig på høsten, og arbeidet er utført av prambygger Johnsen. Etter henvendelse/søknad fra foreningen skal kommunen sette opp og bekoste ny spuntvegg fra den nye bryggen og inn til slippen, og dette arbeidet er påbegynt i desember måned 1976. For å gjøre innkrevingen av kontingenten enklere for kassereren, vil denne bli innkrevd pr. bankgiro fra våren 1377, og kvittering må forevises ved sjøsetting. I 1976 har vi tatt inn en del medlemmer som har fått båtplass på nordre brygge, og disse vil etter hvert bli overført til havna når det blir ledig plass. Det er ellers utført div. arbeider, bl.a, oppsetting av nummer­skilter og reparasjon av vinsj og opprydding. Forøvrig er havna i bra stand.
Formann i år er Reidar Jørgensen.

1977

Av arbeider i havna er følgende utført: Spuntveggen ved slip­pen er ferdig, men på grunn av at prambygger Johnsen var opptatt med annet arbeide, ble stagningen sent utført og gjenfylling og planering ble derfor utsatt til våren 1978. Kommunen har foretatt opprydding, felling og beskjæring av trær rundt havna. Det vil bli lysere, og vi vil få en bedre oversikt over havna. Ang. Forinas planer om å anlegge ny båthavn med plass til ca. 7-800 båter, pågår det nå forhandlinger med kommunen om make skifte av grunn. Så snart det foreligger noe nytt i saken, vil styret innkalle til medlemsmøte.
Formann i år er Reidar Jørgensen.

1978

I havna er det ikke utført noe av vesentlig betydning, men styrets store hodepine er den såkalte ”ventebrygga” nord i havna. Det er diskutert hva som bør gjøres, men saken er blitt utsatt. Så har flytebrygge vært lansert, men det ble forholdsvis kostbart og mye arbeide vår og høst. Prisen ville ligge på ca. kr. 20.000, for 10 stkr. båtplasser. Det er lagt ny vannledning fra Narntegaten og ned til tomta. Oppslagstavle er oppsatt på vinsjehus. Fredrikstad Kommunale Parkvesen skal opparbeide området mellom tomta og Narntegaten. Arbeidet ble påbegynt i høst, og det ble rigget til P-plasser v/Ungers verksted, og likeledes ble det laget en gang- og sykkelvei forbi tomta og nordover. Beplanting og tilsåing av plen vil fortsette til våren 1979. Parkvesenets plan er godkjent av styret. Forinas planer om båthavn er inntil videre lagt i ro. Foreningen har i år avholdt en skjærgårdstur med overnatting. Stedet var Furuholmen nord for Kirkøy. Turen ble på alle måter vellykket og gjentagelse er ikke umulig. Innkreving av kontingent går greit etter at foreningen gikk over til E.D.B. i Fredrikstad Sparebank. Styret finner det ikke mulig å utvide havna. Man bør kutte ut ”venteplassen” etter hvert og vedlikeholde de 3 utstikkerne og opplags-plassen slik vi nå har dem.
Formann i år er Reidar Jørgensen.

1979

Det er ikke utført arbeide i havna dette året. Etter årsmøte­vedtak skulle det gjøres en prøve med forlengelse av break­water på midterste pir. Dette har ikke kommet i gang fordi Gunnar Johnsen har vært syk og også tatt større arbeider, slik at vår avtale er blitt utsatt gang på gang.
Formann i år er Reidar Jørgensen.